• پیکر یاس ومرگ برفراز شهر ایثار و مقاومت

    پیکر یاس ومرگ برفراز شهر ایثار و مقاومت

        اکنون «کرونوسِ مرگ» فرزندان خود را می بلعد. هیچ مقاومتی در میان نیست. نبرد، به احتضار و نیستی منجر گشته است. به اهتزاز درآمدن نابودی بر دستان یک مرد، از هزیمتی سنگین می گوید. چندی است که لکه ای سفید از دور دست بر آبیدر دیده می شود. در نمایی نزدیکتر قامتی نیم