• “پیاده راه فردوسی” در فراسوی هیاهو

    “پیاده راه فردوسی” در فراسوی هیاهو

    پس از گذشت چندین ماه از افتتاح طرح پر حاشیه پیاده راه فردوسی سنندج و فرو نشستن جنجال های رسانه ای بر سر ابعاد، هزینه ها و کارکرد این طرح، نقدی بر این طرح را با قلم آقای دکتر سیروان بهرامی (دکتری برنامه¬ریزی… پس از گذشت چندین ماه از افتتاح طرح پر حاشیه پیاده راه