• دستورالعمل های عجیب و غریب مانع خرید متقاضیان مسکن!

    دستورالعمل های عجیب و غریب مانع خرید متقاضیان مسکن!

    یک مقام کارگری با تاکید بر پرداخت وام ارزان به کارگران از محل صندوقهای حمایتی و خارج از بودجه کشور گفت: در حال حاضر واحدهایی داریم که خریدار ندارد و اگر داشته باشد به دلیل برخی دستورالعمل های عجیب و غریب،… هادی ساداتی  با بیان اینکه نگاه به مقوله مسکن کارگران باید تغییر کند، اظهار