• دست انداز های شهرداری سنندج

    دست انداز های شهرداری سنندج

    سرعتگیرها در جهان به عنوان یکی از ابزارهای کنترل سرعت خودروها شناخته شده و در کشور ما هم بطور گسترده مورد استفاده هستند. اگر چه کنترل سرعت به منظور روانسازی و افزایش ایمنی ترافیک صورت می گیرد اما اگر استانداردهای… سرعتگیرها در جهان به عنوان یکی از ابزارهای کنترل سرعت خودروها شناخته شده و در