• از سدهای خالی تا شرایط جیره بندی آب در ایران

    از سدهای خالی تا شرایط جیره بندی آب در ایران

    بحران آب چندین سال است که مهمان ناخوانده ایران شده، مهمانی که در سالهای تر خوش سفر و در سالهای خشک بسیار بد سفر می شود و ۱۴۰۰ ظاهرا از آن سالهای خشک و بی آبی است که حتی شائبه جیره بندی آب را هم ایجاد کرده… تغییر اقلیم گرمای هوا را زودتر از موعد