• ویژه مهمان کردستان

    ویژه مهمان کردستان

    این حجم از عقب ماندگی کردستان جز با نگاه ویژه ملی قابل التیام نیست. جناب آقای دکتر قالیباف؛ خوش آمدید. کوتاه سخن: سخنانی امیدوار کننده از ضرورت درمان دردهای استان گفته اید، این جمله برای مردم کردستان بسیار آشناست، بیشتر و بهتر از این را هم شنیده ایم اما تجربه چندین ساله تلاش ها برای