• تولید مسکن بدون هماهنگی ملی امکان‌پذیر نیست

    تولید مسکن بدون هماهنگی ملی امکان‌پذیر نیست

    علی نیک زاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه توئیتر خود نوشت: تامین مسکن را برای اقشار زیادی سخت و غیر ممکن کرده اند، تولید مسکن بدون هماهنگی ملی و بسیج بخش های مختلف امکان پذیر نیست علی نیک زادثمریننایب رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه توئیتر خود نوشت: تامین مسکن را برای اقشار