• اولین قطار باری از خط عریض به ایستگاه اینچه برون وارد شد

    اولین قطار باری از خط عریض به ایستگاه اینچه برون وارد شد

    مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ گفت: نخستین قطار باری خط عریض، به صورت آزمایشی وارد ایستگاه اینچه برون شد.  محسن اعتماد اظهار کرد: روز گذشته (شنبه) اولین قطار باری از خط عریض به صورت آزمایشی از خاک ترکمنستان وارد ایران شد.مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ افزود: این امر اتفاق خوبی برای تجار و