• گام مؤثر شرکت آب منطقه ای کردستان در کاهش تخلفات آبی

    گام مؤثر شرکت آب منطقه ای کردستان در کاهش تخلفات آبی

    مجازات‌های جایگزین حبس که در سال‌های اخیر از سوی شرکت آب منطقه ای کردستان بیشتر ازگذشته مورد توجه قرارگرفته، نقش مؤثری در کاهش تخلفات و تحکیم بنیان خانواده داشته است مهندس آرش آریانژاد، با اشاره به اینکه اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی سبب کاهش تخلفات در حوزه  آب است، عنوان کرد: پروژه احیاء