• درماندگی خوزستان نتیجه فساد در صنعت انرژی کشور

    درماندگی خوزستان نتیجه فساد در صنعت انرژی کشور

    سد چشمگیر تکرار تجربه گتوند،دولت منتقد سد سازی، سد ساز ترین شد حسین آخانیعضو هیأت علمی دانشکده علوم دانشگاه تهرانبارها و بارها در مورد فساد گسترده در صنعت آب و انرژی صحبت شده و کسی به آن توجه نمی کند. فیلم مادر کشی که توسط کمیل سوهانی، اتفاقا به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری