• دولت و گام‌های عملی مسکن در سیستان و بلوچستان

    دولت و گام‌های عملی مسکن در سیستان و بلوچستان

    طرح اقدام ملی مسکن نقشه دولت برای خانه‌دار شدن خانواده‌های فرودست و فاقد مسکن با وجود فراز و نشیب‌های مختلف از آغاز تاکنون، در سیستان و بلوچستان عملیاتی شده و نهال آن در حال ثمر دادن است. خانه‌، بیغوله، کپر وحصیرنشینی‌ها، سکونت‌های حاشیه‌ای، تحمیلی و انواع بافت مسکونی همگی از یک نیاز زیستی بشر می‌گویند