• تامین مسکن نیازمندان در اصفهان، گام فراگیر برای بهبود رفاه اجتماعی

    تامین مسکن نیازمندان در اصفهان، گام فراگیر برای بهبود رفاه اجتماعی

    ساخت و تحویل واحدهای مسکونی محرومان که در قالب یک طرح ملی در استان اصفهان در حال انجام است به اعتقاد کارشناسان راهبرد و اقدام سازنده و موثر دولت در راستای بهبود رفاه اجتماعی برای نیازمندان است. توجه هر چه بیشتر به اقشار آسیب پذیر و محرومیت زدایی همواره جزو شعارها و سیاست‌های دولت‌ها در