• کریدور شمال ـ جنوب با همکاری مناطق آزاد ایران و روسیه فعال می‌شود

    کریدور شمال ـ جنوب با همکاری مناطق آزاد ایران و روسیه فعال می‌شود

    دبیر شورایعالی مناطق آزاد با تاکید بر فعال‌سازی کریدور شمال ـ جنوب با همکاری مناطق آزاد ایران و روسیه، گفت: باید با همکاری با وزارت راه موج شکن بندر کاسپین و راه آهن رشت ـ کاسپین تکمیل شود. سعید محمد در نشست مشترک فعالسازی کریدور بین المللی شمال ـ جنوب با محوریت مناطق آزاد ایران