• بازدید هوایی معاون وزیر راه و‌ شهرسازی از آزادراه جنوبی تهران

    بازدید هوایی معاون وزیر راه و‌ شهرسازی از آزادراه جنوبی تهران

    بازدید هوایی معاون وزیر راه و‌ شهرسازی به همراه سردار جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از آزادراه جنوبی تهران در آستانه بهره برداری از این این کریدور ترانزیتی مهم کشور بازدید هوایی معاون وزیر راه و‌ شهرسازی به همراه سردار جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از آزادراه جنوبی تهران در آستانه بهره برداری

  • بازدید هوایی معاون وزیر راه و‌ شهرسازی از آزادراه جنوبی تهران

    بازدید هوایی معاون وزیر راه و‌ شهرسازی از آزادراه جنوبی تهران

    بازدید هوایی معاون وزیر راه و‌ شهرسازی به همراه سردار جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از آزادراه جنوبی تهران در آستانه بهره برداری از این این کریدور ترانزیتی مهم کشور بازدید هوایی معاون وزیر راه و‌ شهرسازی به همراه سردار جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از آزادراه جنوبی تهران در آستانه بهره برداری