• باران تابستان کلاه از سر پیاده راه برداشت

    باران تابستان کلاه از سر پیاده راه برداشت

    ضمن اذعان به خدمات صورت گرفته در این دوره از مدیریت شهری سنندج، به نظر می رسد اکنون که به روز های پایانی این دوره نزدیک می شویم، زمان مناسبی است برای بررسی عملکرد شهرداری سنندج به دور از هیجانات و حواشی… ضمن اذعان به خدمات صورت گرفته در این دوره از مدیریت شهری سنندج،