• استفاده از ظرفیت گروه های مردم نهاد درارتقای ایمنی جاده ای

    استفاده از ظرفیت گروه های مردم نهاد درارتقای ایمنی جاده ای

    صفر صادقی رادبا اشاره به اینکه سوانح جاده ای پدیده ای اجتماعی در کشور ماست که نیاز به شناسایی ابعاد زیربنایی آن دارد، اظهار داشت: با توجه به اهمیت این موضوع، یکی از اقدامات مهم به منظور کاهش تصادفات و… صفر صادقی راد در نشست بزرگداشت روز ملی ایمنی حمل و نقل که با حضور