• زخم کاری به بازار مسکن!

    زخم کاری به بازار مسکن!

    دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران گفت: قیمت گذاری در بخش مسکن و همچنین وارد شدن مسکن به بورس به بازار مسکن لطمه وارد می‌کند. ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن با بیان اینکه باید رقابت در بین سازندگان برای تقویت و رونق تولید ایجاد کنیم، گفت: باید سازندگان برای اجاره و یا