• شهرستان محرومی که تنها ۱۵ درصد سهمش از جاده را داراست

    شهرستان محرومی که تنها ۱۵ درصد سهمش از جاده را داراست

    فرماندار شهرستان کمتر توسعه‌یافته ریگان در شرق استان کرمان و هم مرز با سیستان و بلوچستان همزمان که به موقعیت راهبردی و سوق‌الجیشی ارتباطی این شهرستان در منطقه‌ای بین سه استان اشاره می‌کند اظهار می‌دارد…  امین باقری در روز سه شنبه شرایط این شهرستان را از ابعاد مختلف تشریح کرد با بیان اینکه کمترین شاخص