• افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی راه و شهرسازی استان اصفهان

    افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی راه و شهرسازی استان اصفهان

    مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در حوزه مهندسی و ساخت اعتبار در نظر گرفته شده در سال ۱۳۹۹ نسبت به یک سال پیش از آن حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته که عمده مبلغ این اعتبارات، جذب و در راه اجرای پروژه‌ها… علیرضا قاری‌قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: در میان