• ۵۵۰ واحد مسکن مهر مازندران افتتاح شد

    ۵۵۰ واحد مسکن مهر مازندران افتتاح شد

        ۵۵۰ واحد مسکونی مهر مازندران روز شنبه با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و استاندارمازندران به صورت ویدئو کنفرانسی در محل سالن استانداری در مناطق مختلف استان افتتاح شد. ۵۵۰ واحد مسکونی مهر مازندران روز شنبه با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و استاندارمازندران به صورت ویدئو کنفرانسی در محل سالن