• بتن‌ریزی روی رویای مسکن

    بتن‌ریزی روی رویای مسکن

    در دولت روحانی قیمت زمین ۱۰۰۰ درصد رشد کرد و قیمت خانه ۸ برابر شد. دولت بعد برای نجات رویای فراموش‌شده خانه‌دار شدن مردم کاری سخت اما شدنی پیش رو دارد. سکن در کشور ما با بحران روبه‌رو نیست، بلکه وضعیتی پرتعارض و اسفبار دارد. اگر به مرحله بحران برسد به این معنی است که

  • بتن‌ریزی روی رویای مسکن

    بتن‌ریزی روی رویای مسکن

    در دولت روحانی قیمت زمین ۱۰۰۰ درصد رشد کرد و قیمت خانه ۸ برابر شد. دولت بعد برای نجات رویای فراموش‌شده خانه‌دار شدن مردم کاری سخت اما شدنی پیش رو دارد. سکن در کشور ما با بحران روبه‌رو نیست، بلکه وضعیتی پرتعارض و اسفبار دارد. اگر به مرحله بحران برسد به این معنی است که