• تصویب طرح بازآفرینی شهرستان فامنین در کمیسیون ماده۵

    تصویب طرح بازآفرینی شهرستان فامنین در کمیسیون ماده۵

    معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان همدان از تصویب طرح بازآفرینی شهرستان فامنین در کمیسیون ماده ۵ خبر داد و گفت: طرح بازآفرینی این شهرستان در محدوده بازار و محله باغ نظر فامنین با رویکرد… مجید صالحی امیر بیان کرد: هدف از انجام این طرح باز زنده سازی و ساماندهی بازار

  • تصویب طرح بازآفرینی شهرستان فامنین در کمیسیون ماده۵

    تصویب طرح بازآفرینی شهرستان فامنین در کمیسیون ماده۵

    معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان همدان از تصویب طرح بازآفرینی شهرستان فامنین در کمیسیون ماده ۵ خبر داد و گفت: طرح بازآفرینی این شهرستان در محدوده بازار و محله باغ نظر فامنین با رویکرد… مجید صالحی امیر بیان کرد: هدف از انجام این طرح باز زنده سازی و ساماندهی بازار