• تسریع در پروژه انتقال آب سد آزاد به تصفیه خانه سنندج مطالبه سنندجی ها

    تسریع در پروژه انتقال آب سد آزاد به تصفیه خانه سنندج مطالبه سنندجی ها

    یکی از دغدغه های اصلی مردم درچندسال گذشته نارضایتی عمومی شهروندان از وضعیت آب شرب سنندج یکی از دغدغه های اصلی مردم درچندسال گذشته  نارضایتی عمومی شهروندان از وضعیت آب شرب سنندج بود که موجی از انتقادنسبت به عملکرد ضعیف مدیران در مدیریت کمی وکیفی آب و تامین آب آشامیدنی سالم در فضای عمومی جامعه