پس از گذشت ۴۵ روز از انتخاب سید انور رشیدی عضو شورای ششم شهر سنندج به عنوان شهردار از سوی اعضای این شورا؛ رشیدی طی حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان شهردار سنندج منصوب شد.

با حکم وزیر کشور سید انور رشیدی به عنوان شهردار سنندج منصوب شد
پس از  گذشت ۴۵ روز از  انتخاب سید انور رشیدی عضو شورای ششم شهر سنندج به عنوان شهردار از سوی اعضای این شورا؛ رشیدی طی حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان شهردار سنندج منصوب شد.
متناسب با انتقادات گسترده شورای ششم به نصبت شرایط موجود، انتظار می رود با صدور این حکم؛ فعالیت های شورایی ششم به صورت جدی نمود عینی یافته و شهروندان سنندج شاهد تغییرات وعده داده شده باشند.