مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام هزینه احداث طرح های راهسازی استان درحال حاضررا بالغ بر۲۰۰۰ میلیاردتومان عنوان کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام  گفت: ۹۵درصدطرح های راهسازی استان فعال بوده وبا جدیت درحال اجرا می باشند.
عبدالله بهادری احداث تونلهای عظیم کبیرکوه، تونل دوم آزادی، بزرگراه ایلام- مهران و بزرگراه دهلران به اندیمشک را ازجمله طرح های بزرگ درحال اجرای استان دانست وافزود: درحال حاضر ۷ تقاطع غیر همسطح درطول راههای استان درحال احداث می باشد.
وی بااشاره به احداث راه اصلی سیروان به بدره و آغازعملیات اجرایی قطعه دوم این پروژه در شهرستان سیروان افزود: طرح مذکور ۸۵ کیلومتر مسیرشهرستانهای شمال وجنوب استان رانزدیک ترمی کندضمن اینکه احداث جاده چشمه چاهی به سفید خانی که عملیات اجرایی آن درحال اجرا می باشدنیزمرکزاستان به شهرستان سیروان را کوتاه و ایمن خواهد کرد.
بهادری احداث کنارگذرشهرایوان وکنارگذرجنوب غربی شهرایلام راازجمله طرح های مهم جهت کاهش ترافیک درون شهری عنوان کردکه اخیراً عملیات اجرایی آنها آغاز و تسریع شده است.
وی چهاربانده شدن ورودی وخروجی شهرها را ازاولویتهای اداره کل راه وشهرسازی استان جهت کاهش تصادفات دانست وخاطر نشان کرد: چهار خطه شدن ورودی وخروجی شهردره شهر، ورودی شهرارکوازملکشاهی وخروجی شهرآبدانان ازجمله طرح های اجرایی دراین زمینه است.
مدیرکل راه وشهرسازی استان همچنین ازشروع عملیات اجرایی اتصال استان به شبکه ریلی ازسمت استان کرمانشاه خبر داد.
لازم به ذکر است استان ایلام درحال حاضر ۳۵۰۰ کیلومتر راه،( ۱۵۰کیلومتر بزرگراه، ۶۰۰ کیلومتر راه اصلی ۲۸۰۰ کیلومتر راه فرعی و روستایی )دارد.