خدایار خاشع دبیر انجمن شرکت های سرمایه گزار در ساخت آزاد راه ها

توصیه اول: باتوجه به پروژه های مهم آزاد راه ،و راه آهن که در دست احداث وزارت راه وشهرسازی است ومراحل پایانی خود را طی میکند وعملکرد خوب این وزارت به دولت جدید پیشنهاد میکنم که اجاره دهد حداقل این تیم تا پایان این پروژه ها به کار خود ادامه دهد
توصیه دوم : نهایی مصوب واجرایی کردن طرح جامع حمل ونقل است که بدون آن عملا اجرای پروژه ها به صورت راه رفتن در تاریکی است  وطبعا منابع مالی محدود کشور در محلهای لازم وحیاتی هزینه نخواهد شد
توصیه سوم ترتیبی داده شود که در سیاست واگذاری پروژه ها،تنظیم فهارس بهاء وشاخصهای تعدیل در نظام فنی  واجرایی کشور مشورت واقعی با مجامع واصناف و کارشناسان دست اندرکار صورت پذیرد تاباواقعیت اجرایی همخوانی داشته باشد
توصیه چهارم: عزم جدی درنوسازی ناوگان ماشین آلات راهسازی شرکت های راهسازی از جمله اجازه ورود ماشین الات راهسازی باکیفیت ومساعدت در دادن تسهیلات برای این امر است
توصیه پنجم : توجه جدی  به بازار زیرساخت  با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تامین مالی وسرمایه گذاری در طرح های عمرانی باایجاد تفاهم ملی وجلب اعتماد بخش خصوصی وحل مشکلات متعدد آنان برای سرمایه گذاری بلند مدت در کشور است
توصیه ششم: فعال نمودن صندوق حمل ونقل درحمایت از سرمایه گذاری های  زیرساخت حمل ونقل
توصیه هفتم : توسعه لجستیک وحمل ونقل ترکیبی درکشور
توصیه هشتم: ارتقای ایمنی وافزایش  کارایی بخش حمل ونقل
توصیه نهم: توسعه واستفاده از ظرفیت وجذابیت سفرهای عبوری(ترانزیت)
توصیه دهم:  ارتقای سطح کیفی وکمی بخش حمل ونقل همگانی
توصیه یازدهم: اطلاح الگوی تامین مالی مبتنی برکاهش اتکا به بودجه عمومی کشور ورفع موانع وایجاد جذابیت سرمایه گذاری دربخش حمل ونقل