معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: طبق ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل، این اداره کل رتبه یک گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت را کسب…

سیدمسعود هاشمین با بیان اینکه این رتبه در بعد شاخص های اختصاصی کسب شده افزود: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل در ارزیابی انجام شده دربین دستگاههای اجرایی استان از نظر شاخص های عمومی رتبه ۴ را در گروه زیربنایی و توسعه زیرساخت به خود اختصاص داد.
وی تصریح کرد: در ارزیابی شاخص های اختصاصی گروه یاد شده نیز رتبه ۵ را دربین ۵۱ دستگاه اجرایی استان اردبیل کسب کرده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل هدف از این ارزیابی ها را ارتقای عملکرد اداره در شاخص های مربوطه ، رضایت مندی ارباب رجوع و کلیه کاربران جاده ای در حوزه حمل ونقل و راهداری دانست.