شهردار سابق سنندج حشمت اله صیدی روز گذشته در حالی در میان اصحاب رسانه با ارایه گزارش عملکرد از سمت خود کناره گیری کرد که فردا (پنج شنبه) شورای ششم این شهر آغاز به کار خواهد کرد. شورایی که با توجه به مواضع…

علی رغم خدمات غیر قابل انکار در این دوره، صیدی که در طول تصدی پست شهرداری سنندج همواره از سوی منتقدان بابت تنگ گرفتن دایره دوستان وهمچنین بی پاسخ گذاشتن برخی پرسش های کلیدی در مورد شهر در معرض انتقاد بود، وی در مراسم کناره گیری نیز، از الگوی همیشگی خود پیروی کرد و بدون حضور منتقدان و کمترین پاسخگویی به هر گونه سوال، در “نشستی دیکته گون با مطبوعات” ضمن گزارش عملکرد خود، از شهرداری سنندج اعلام کناره گیری کرد.
اگرچه فرصت نقد عملکرد حشمت اله صیدی و شورای پنجم در حوزه های مختلف مهیا است اما آنچه به عنوان “مطلع و شاه بیت غزل انتقاد از مدیریت شهری این دوره” در موضوع مناسبات شهردار وشورا، می توان نقدا در مراسم بدرقه چهل و ششمین شهردار و اعضای محترم شورای پنجم شهر سنندج گفت این است که ” مناسبات میان شهردار و شورای شهر در این دوره به واسطه ترکیب سیاسی و مدیریتی استان از شرایط طبیعی خارج شد و بعد نظارتی شورا آسیب جدی دید”.
با وجود اینکه حمایت های صورت گرفته از حشمت اله صیدی از سوی تیم مدیریتی استان در موضوع ” فضای همکاری و جذب اعتبارات برای شهرداری” خالی از لطف نبود اما همین حمایت گسترده موجب بدل شدن شهردار به قدرتی فراتر از معمول و تضعیف شدید جایگاه نمایندگان شورای پنجم در مقابل شهرداری گردید که نتیجه مشخص چنین فضایی، کاهش نقش نظارتی و مطالبه گری شورا از شهرداری شد. در این دوره به واسطه این چینش نامتعارف جایگاه نمایندگان مردم در شورای شهر آسیب دید، آنگونه که تعدادی از نمایندگان با عملکردی مشابه ” کارمندان شهرداری” از سوی شهردار به کار گرفته شدند و در برخی حوزه ها هیچ نشانی از پرسش شورا و پاسخگویی شهردار نماند، تیم اکثریت حامیان شهردار که در فضایی جناحی بر حمایت بی چون و چرا از شهردار تحت هر شرایطی کمربسته بودند در طول مدت تصدی حشمت اله صیدی جز تقدیر، اجازه هیچ نوع واکنشی به عملکرد شهردار نیافتند. حکایت شورای پنجم و شهردار چهل و ششم، داستان آن مردی شد که نام پسر خود را “رستم” گذاشت و بعد از نامگذاری جرات صدا زدن بچه را نداشت!
چنین شرایطی به صورت مشخص بر “عملکرد شهرداری در حوزه پاسخگویی” موثر بود و شاید به همین دلیل بود که شهردار چهل و ششم سنندج در مقابل پرسش ها و انتقادات ساکت بود. به نظر می رسد شورای ششم ضمن تلاش برای احیای جایگاه نظارتی آسیب دیده شورای شهر، می بایست در نامگذاری فرزند جدید و تلاش برای کنترل مناسبات قدرت جهت ایجاد فضای پاسخگویی برای شهردار جدید دقت کنند. چرا که در صورت گرفتاری مدیریت شهری در مناسبات سیاسی، سرنوشتی مشابه این دوره را تجربه خواهد کرد