مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در جلسه کمیته پایش قرارداد اراضی واگذار شده به اشخاص و دستگاه‌های دولتی اعلام کرد: تمام اشخاص و ارگانهای دولتی که برای تامین خدمات عمومی مردم شامل فضاهای آموزشی،…

عطاءالله اکبری مدیرکل راه و شهرسازی بیان کرد: تمام اشخاص و ارگانهای دولتی که برای تامین خدمات عمومی مردم شامل فضاهای آموزشی، ورزشی، تفریحی از دولت به هر نحوی زمین گرفته اند در صورتی که بر اساس طرح اولیه پروژه اجرا نشود قرارداد زمین فسخ می‌شود.
اکبری در پایان جلسه کمیته پایش قرارداد اراضی واگذار شده به اشخاص و دستگاه‌های دولتی با اعلام این مطلب افزود: بنا داریم به موضوع زمین به عنوان یک ثروت ملی و عمومی ورود جدی داشته باشیم، لذا مقرر شده است تمامی اراضی که در طول چهل سال بعد از انقلاب واگذار شده و منجر به احداث پروژه نشده است و یا بهره برداری صورت نمی پذیرد به فوریت فسخ قرارداد شود.
وی این مهم را یک اخطار جدی به دارندگان این اراضی اعلام و اضافه کرد: در بازدید صورت گرفته  برخی اراضی به صورت دیوارکشی رها شده است و این حق مردم است که باید مدیریت و نظارت مستمر در طول ۴۰ سال گذشته می شده تا منجر به بهره‌ برداری شود و لیکن در حال حاضر با هدف ایجاد خدمات اداره کل راه و شهرسازی استان موضوع پایش اراضی واگذار شده شده در سال های گذشته را به جد در دستور کار قرار داده است تاکنون ۱۰ قرارداد فسخ شده که این روند ادامه پیدا می‌کند.