وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اجرای بخشنامه تعارض منافع گفت: منافع سازمان نظام مهندسی نباید فقط برای عده ای خاص باشد.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در توییتر نوشت:
حدود ۶۰۰ هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و باید حافظ منافع به مهندسان بود.
نباید از منافع این سازمان تنها عده خاصی بهره مند شوند. بخشنامه جدید تعارض منافع موضوع مهمی است که باید در دستور کار همه  دست اندرکاران و مدیران کل راه و شهرسازی استان قرار بگیرد.