وزیر راه ،مسکن و شهرسازی در توئیتی رفاه و آرامش زائرین اربعین را خط قرمز وزارت خانه تحت سرپرستی خود دانست .

رستم قاسمی در این توئیت نوشت: به معاون حمل و نقل و تمام مسئولین زیربط دستور دادم با هرگونه گران فروشی بلیت  اربعین برخورد کنند.
وی در ادامه نوشت : شخصا گزارشات را پیگیری و بازرس ویژه ای در فرودگاه ها  مستقر کرده ام و از فردا نظارت میدانی  در دفاتر فروش نیز ایجاد خواهد شد.