پروژه‌های که در سطح کشور در حال انجام بوده جزو پروژه‌هایی بوده که در چارچوب زمان‌بندی خود در حال اجراست و امیدواریم تا پایان دولت به بهره‌برداری برسد.

محمد اسلامی در پاسخ به این سؤال که چند پروژه نیمه تمام تحویل دولت آینده در حوزه مدیریتی خود می‌دهید؟ اظهار داشت: تمام پروژه‌های تاریخی را جمع‌آوری کرده و هدفمان به اتمام رساندن آنهاست.
 وزیر راه و شهرسازی از آغاز پروژه‌های جدید در روزهای آینده در سطح کشور خبر داد و تصریح کرد: اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها همچون واریانت خروسه سنندج به صورت یک روند جاری در سطح کشور در حال انجام بوده و دائماً هر روز آغاز و هر روز افتتاح می‌کنیم!
اسلامی با ادعای اینکه هیچ پروژه سنواتی را برای دولت سیزدهم به یادگار نمی‌گذاریم، گفت: همه پروژ‌های کشور طبق زمان‌بندی خود در حال اجرا و افتتاح خواهند شد.
وی افزود: پروژه‌های که در سطح کشور در حال انجام بوده جزو پروژه‌هایی بوده که در چارچوب زمان‌بندی خود در حال اجراست و امیدواریم تا پایان دولت به بهره‌برداری برسد.