فرزاد زارعی رئیس شورای شهر سنندج در جلسه معارفه شهردار سنندج ضمن تشکر از زحمات مسوولین ارشد استانی و شهردار سابق اضافه کرد :انتخاب شهردار سنندج به پشتوانه چهار دوره اعتماد مردم به “سید انور رشیدی” است.

فرزاد زارعی رئیس شورای شهر سنندج در جلسه معارفه شهردار سنندج ضمن تشکر از زحمات مسوولین ارشد استانی و شهردار سابق اضافه کرد :انتخاب شهردار سنندج به پشتوانه چهار دوره اعتماد مردم به “سید انور رشیدی” است.
وی در ادامه افزود: هیچ عذر و بهانه ای از جناب شهردار قبول نخواهیم کرد؛ زیرا ایشان فرزند بومی شهر بوده و ۴ دوره شورای شهر بوده اند و با مشکلات آشنا هستند.
ایشان در آخر خطاب سید انور رشیدی شهردار سنندج گفتند:
شورای شهر انتظار دارد که توجه به معیشت و رفاه پرسنل شهرداری  بر اساس عدالت و جلو گیری از تضییع بیت المال است در اولویت باشد.
توجه به حقوق شهروندی در شهرداری سنندج ، شفافیت در عملکرد شهرداری در راستای جلوگیری از رانت و فساد، بنام سرمایه گزاری حقوق مردم تضییع نشود
تحقق شهرداری الکترونیکی، توجه به حقوق معلولین و جانبازان در شهر و توجه به امنیت روحی و روانی شهروندان از دیگر مواردی بود که مورد تاکید رییس شورای شهر قرار گرفت.