دکتر علی بیت اللهی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

فایل پی دی اف مطالعه شود:
/_WebAppFiles/rahsaz-journal/_Public/Tafkik_Vezarat_Beitollahi_Final.pdf