هوشنگ بازوند استاندار کردستان در نشست شورای مسکن این استان

باید بتوانبم سرعت تولید مسکن را در سال ۹۹ افزایش دهیم