رئیس‌ مجلس گفت: با تصویب مجلس در فرایند بررسی بودجه ۱۴۰۱ کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریسی، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و غیره باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

محمدباقر قالیباف رئیس‌مجلس در توئیتی درباره نحوه پرداخت و حقوق ها و دستمزدها در سال ۱۴۰۱، نوشت: با تصویب مجلس در فرایند بررسی بودجه ۱۴۰۱ کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریسی، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و غیره باید به صورت ماهانه پرداخت شود و بساط حقوق‌های چند ماه یکبار که فشارهای غیرقابل تحمل معیشتی بر گروه هایی از  مردم وارد می‌کرد، به طور کامل جمع خواهد شد.