ساخت و ساز تجاری در فضای پارک ملت سنندج

در اولین روزهای فعالیت شورای ششم، شهروندان شهر سنندج فارغ از هیاهوهای رسانه ای و اخبار خرد و درشت از شورا به انتظار تغییرات محسوس در اداره شهر نشسته اند.
موضوعات عقیم مانده مدیریت شهری سنندج همچون شهرداری الکترونیک، مدیریت پسماند، وضعیت ترافیک، ساماندهی فروشنده های وانتی و عدالت ضعیف فضایی، از جمله مطالبات شاخص لیست بلندبالای تکالیف شورای ششم محسوب می شود که شهروندان شهر سنندج با توجه به شعار های انتخاباتی نمایندگان در دوران انتخابات، در این موضوعات از شورای ششم انتظار اقدامات سنجیده، قاطع و عاجل دارند.
در کنار این موارد موضوعات مهمی همچون طرح ساماندهی تپه ها و رسیدگی به تعرض های صورت گرفته به فضا های سبز شهری در قالب جابجایی کاربری های سبز شهری  در سال های گذشته، مورد نظر شهروندان است. اما در این میان “تعیین تکلیف ساخت ۱۲ باب فضای تجاری در محدوده فضای سبز پارک ملت سنندج در قالب قرارداد سرمایه گزاری احیای شهر بازی در این پارک” از جمله مواردی است که شورای جدید می بایست در موضوع آن اعلام نظر نماید.
فارغ از مفاد قرارداد سرمایه گزاری و ضرورت تامین منافع سرمایه گزار در چنین قرارداد هایی “ساخت ۱۲ باب فضای تجاری در مجاورت خیابان پاسداران و داخل محدوده این پارک” با توجه به تغییر ماهیت این فضای سبز ارزشمند شهری، می تواند مصداق بارز تضییع حقوق شهروندان به عنوان صاحبان اصلی فضا های عمومی در شهر باشد و انتظار می رود شورای جدید با جدیت نسبت به بررسی و اعلام عمومی شرایط قرارداد و نیز پیگیری حقوق شهروندان در این قرارداد با در اولویت داشتن حفظ این فضای ارزشمند شهری ورود نمایند.