کدام تغییرات اساسی پس از آغاز به کار شورا و شهردار جدید اتفاق افتاده است؟

چند ماه پیش در جریان انتخابات شورای ششم شهر سنندج، طیف منتقدان شهردار و شورای قبلی این شهر از صندوق های آرا بیرون آمدند و اعضای شورای ششم شهر سنندج به صورت قریب به اتفاق از میان کسانی انتخاب شدند که به مدیریت شهری پیشین انتقادات جدی و گسترده ای در تمامی حوزه ها داشتند.
در فرایند انتخاب ریاست این شورا نیز به صورت معنی داری ریاست شورا به یکی از اعضای شورای قبل رسید که علاوه بر انتقاد به وضع موجود از استیضاح کنندگان شهردار پیشین بود و اما سکان شهرداری سنندج نیز به دست یکی دیگر از همین استیضاح کنندگان حشمت اله صیدی افتاد و سید انور رشیدی همچون یک معترض تند سیاست ها و عملکرد شهردار پیشین در شورای پنجم به عنوان شهردار سنندج انتخاب شد.
در چنین فضایی و علی رغم ادعای انتقادات اساسی به عملکرد مدیریت شهری در کنار گلایه های متعدد در موضوع ضعف بدنه مدیریتی شهرداری سنندج، به نظر می رسید که پس از روی کار آمدن چنین ترکیبی و قدرت گرفتن دو نفر از منتقدان اصلی شهردار پیشین به عنوان شهردار و رییس شورای شهر، شهرداری سنندج با فضای تغییرات گسترده ای مواجه گردد اما نه تنها در این مدت درب شهرداری بر همان پاشنه پیشین گردید بلکه ارتباط “منتقدان دیروز و منصب داران امروز مدیریت شهری سنندج” با شهروندان در خصوص “راز های مورد ادعی در داخل ساختمان شهرداری سنندج” در کمترین حدود مورد انتظار نیز برقرار نگردید.
کمترین تغیبرات در مدیریت شهری در شرایطی که شهردار جدید و رییس شورای ششم این شهر به عنوان دو نفر از سه عضو معترض به عملکرد شهردار قبلی منصوب شده اند، پرسش هایی از جنس “تردید در اصالت شعار ها و تشکیک در حقانیت پرسش های مطرح شده” را در ذهن متبادر می کند.
اما آنچه نمی توان در آن شک کرد این است که در چنین شرایطی اعتماد حداقلی شهروندان به اعضای این شورا که با شدید ترین انتقاد ها به وضع موجود و شعار تحول به میدان آمدند در فضای بدبینی مشهود شهروندان به مدیریت شهری، بسیار شکننده است و عدم اقدامات مدیریت شهری جدید متناسب با ادعا های مطرح شده، نه تنها تهدیدی جدی برای اعتماد نیم بند به شورای کنونی است بلکه می تواند به صورت مشخص ایشان را در مقابل پرسش های جدی و بی پاسخ رای دهندگان قرار دهد.
چند ماه پیش بود که حشمت اله صیدی شهردار پیشین سنندج در فرایند استیضاحی که توسط  فرزاد زارعی – رییس کنونی شورا – و سید انور رشیدی – شهردار کنونی سنندج – با طرح ۲۵ سوال مورد استیضاح قرار گرفت و در نهایت استیضاح کنندگان، که امروز سکاندار مدیریت شهری سنندج هستند از پاسخ های شهردار سنندج قانع نشده و رای به غزل شهردار دادند، اگرچه با قانع شدن اکثریت اعضای شورا در آن ایام شهردار سنندج ابقا شد اما آنچه امروز می تواند همچون پرسشی جدی مورد توجه قرار گیرد  این است که ریاست محترم شورای شهر و شهردار جدید سنندج در این مدت مشخصا کدام اقدامات را متناسب با ضعف های اساسی مورد ادعی در  شهرداری را انجام داده اند؟