مردم خسته هستند، چراغ امید مردم سوسو می زند و منتظر خدمات صادقانه هستند

رشیدی شهردار سنندج در جلسه معارفه:
مردم خسته و در انتظار خدمت صادقانه هستند
مردم خسته هستند، چراغ امید مردم سوسو می زند و منتظر خدمات صادقانه هستند؛ واقعیت این است که اگر ما درست عمل می کردیم؛ اکنون زباله گرد نداشتیم.
چرا باید بعد از پایان هر دوره شهرداری را با بدهی های کلان تحویل بدهیم؟ این روال مطلوبی نیست، شهرداری سنندج بسیار ثروتمند است با توجه به پتانسیل های شهرداری امکان تحقق توسعه را داریم.
این بخشی از سخنان رشیدی در جلسه معارفه شهردار سنندج بود؛ شهردار سنندج همچنبن در این جلسه گفت: تفصیل برنامه هایم در موضوعات مختلف را در اولین فرصت با رسانه ها در میان خواهم گذاشت.