شکست قاطع حامیان حشمت اله صیدی در انتخابات شوراها

پس از “عدم امکان تایید چهار نفر از حامیان شهردار سنندج در شورای دور پنجم این شهر، برای حضور در رقابت های انتخاباتی دور ششم، علی رغم رایزنی های گسترده” چند نفر از رد صلاحیت شدگان شورای کنونی، مترصد “چینش منتخبین همسو با تیم حامیان شهردار کنونی سنندج” در شورای ششم شده و در این راستا تعدادی از تایید صلاحیت شدگان همسو با خود را مورد حمایت قرار دادند.
اگر چه در این دوره نیز همچون گذشته “ارائه لیست” بمانند رسمی پذیرفته شده، از سوی گروه هایی تحت عنوان “معتمدین شهر”، “ورزشکاران”، “اصناف” و …. انجام گرفت اما آنچه در مورد افراد مورد حمایت چند نفر از حامیان رد صلاحیت شده شهردار کنونی قابل توجه است این نکته است که “علی رغم تلاش و حمایت همه جانبه جمعی از رد صلاحیت شدگان شورای کنونی” کمترین تعداد این افراد به شورا راه نیافتند.
از این نگاه شکست قاطع لیست مورد حمایت رد صلاحیت شدگان شورای پنجم را می توان “یک شکست قطعی برای حامیان صیدی در شورای شهر  و البته “نه معنی دار” شهروندان سنندج به عملکرد مدیریت شهری در این دوره دانست.
و اما به نظر می رسد”آخرین میخ محکم به تابوت اعتماد مردم به مدیریت کنونی شهر” را می توان اعتماد مجدد شهروندان سنندجی به سید انور رشیدی و فرزاد زارعی دانست. ورود مجدد “دو نفر از استیضاح کنندگان حشمت اله صیدی -که ایشان را در متن استیضاح “شهردار شعارگرا و فاقد عمل” معرفی کرده بودند- را می توان رای مستقیم شهروندان به ناکارآمدی مدیریت شهری در این دوره دانست.
به نظر می رسد این نتیجه اسفناک و پایان تراژیک برای کسانی که زمانی با رای قاطع مردم به شورا راه یافته بودند، می بایست همچون عبرتی برای منتخبین شورای ششم سنندج مورد استفاده قرار گیرد و آقایان اعضای محترم شورای ششم توجه نمایند که: “بازی اعضای شورا در زمین سیاسیون و گرفتاری ایشان در میان جریان های باندی و جناحی” نتیجه ای جز “نابودی توامان شهر و اعتماد شهروندان” در پی نخواهد داشت.