فرصت چند روزه راه و شهرسازی کردستان به پارک علم و فن آوری برای برچیدن دیوار های “کوچکه ره ش”

چند سال پیش بود که عملیات عمرانی در بخش وسیعی از  “کوچکه ره ش” یکی از تپه های تاریخی و زیبای شهر سنندج بدون طی مراحل قانونی و اخذ مجوز های لازم آغاز شد و دامنه های این تپه زیبا با دیوار های بتنی مسدود گردید.
با مداخله دوستداران محیط زیست در کردستان و پی گیری رسانه های این استان به استناد مصوبه جلسه بیست و چهارم اردیبهشت ماه سال نود شش شورای عالی شهرسازی عملیات اجرایی، پس از مدتها کشمکش میان پارک علم و فن آوری به عنوان مدعی اراضی و مخالفان این طرح، متوقف گردید، مصوبه ای که در آن هرگونه ساخت و ساز ساختمان بر روی تپه های داخل در محدوده قانونی و حریم شهر سنندج ممنوع شده و اداره کل راه و شهرسازی کردستان مکلف به بازنگری در مصوبه واگذاری این اراضی بر اساس سند پهنه بندی تپه های شهر سنندج گردید.
اگر چه که بر این اساس اداره کل راه و شهرسازی با تحویل زمین جایگزین به پارک علم و فن آوری این اراضی را از تصرف پارک خارج کرد اما تخریب های صورت گرفته و دیوار های بتنی همچنان بر پیکر کوچکه ره ش خود نمایی می کنند و می بایست ضمن برداشت دیوار ها، صدمات وارده به این تپه در حد امکان از سوی پارک علم و فن آوری جبران و ترمیم گردد. در این راستا اداره کل راه و شهرسازی کردستان با مهلتی ۱۰ روزه از پارک علم و فن آوری خواسته تا با توجه به تحویل زمین جایگزین نسبت به جمع آوری دیوار های بتنی نصب شده در دامنه تپه کوچکه ره ش اقدام نماید