رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی ساختمان راه و شهرسازی قم گفت: هرگونه ساخت و ساز بدون رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی تخلف محسوب می‌شود و بر همین اساس در سال ۱۳۹۹ دستور توقف ۱۵۰ پروژه…

اسماعیل اسدی در خصوص اقدامات و عملکرد واحد نظارت عالیه(ماده ۳۵) در سال ۱۳۹۹ و چشم انداز و برنامه های آن در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ واحد نظارت عالیه از ساختمان های سطح شهر و استان قم بازدید مستمر به عمل آورده اند و بنا به گزارش های ارسالی ۱۵۰پروژه به دلیل تخلف در ساخت و ساز و مقررات ملی متوقف شد.
وی افزود: از مجموع ۲میلیون و ۵۰۰هزار متر مربع پروانه صادر شده در سال ۱۳۹۹ تعداد ۷۴۲ بازدید، توسط ناظران عالیه این اداره کل انجام شده است.
اسدی توضیح داد: براساس برنامه ریزی انجام شده ناظرین عالیه می بایست ۲۵ درصد پروژه ها را بازدید کنند که این رقم در حدود ۵۰۰ بازدید است اما در سال ۱۳۹۹ خوشبختانه ۷۴۲بازدید معادل ۳۰ درصد پروژه ها انجام شده است.
وی با اشاره به این که این بازدید ها در سطح کل استان انجام شده است، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ بازدید از ۸۰۰ پروژه در سطح استان پیش بینی می شود.
رئیس اداره توسعه مهندسی و نظارت بر مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قم در پایان خاطر نشان ساخت: شهروندان قمی می توانند هر گونه تخلف در ساخت و ساز را با مراجعه به سامانه نظارت عالیه امور مقررات ملی و کنترل ساختمان(سنامک) به نشانی https://snam.mrud.ir/ گزارش دهند.