در این روزها که شهر سنندج در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد هرکدام از دستگاه های اجرایی در راستای کنترل شرایط شیوع؛ به تناسب اقداماتی انجام می دهند.

درمان های ترافکی برای درد کرونا در شهر سنندج
در این روزها که شهر سنندج در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد هرکدام از دستگاه های اجرایی در راستای کنترل شرایط شیوع؛ به تناسب اقداماتی انجام می دهند.
شهرداری سنندج نیز نسبت به گند زدایی برخی معابر پر تردد، محدود نمودن دستفروشان و نیز طرح محدودیت ورود به اماکن تفریحی اقداماتی را در راستای کنترل شرایط شیوع انجام داده است.
اگر چه به درستی محدودیت ورود خودرو به اماکن تفریحی از جمله پارک جنگلی آبیدر، در کاهش اجتماع و کنترل شرایط شیوع موثر بوده است اما آنچه جای پرسش است «انسداد چندین ماهه کمربندی آبیدر حد فاصل میدان حجاب تا میدان گاز این شهر بر روی عبور خودروها است»، با توجه به اهمیت عملکرد ترافیکی این مسیر برای شهر سنندج، این انسداد بلند مدت موجب اختلال ترافیکی در شهر گردیده است.
چنین تصمیمی در حالی اتخاذ گردیده که محدودیت تردد پیاده در این مسیر وجود ندارد و در قطعه قبل از میدان حجاب نیز تردد پیاده و سواره برقرار است.
ممنوعیت تردد وسایل نقلیه با پارک جنگلی با انسداد ورودی های پارک (بدون قطع ترافیک کمربندی) کاملا میسر است و به نظر می رسد انسداد این مسیر بر خودرو های شهروندان نقشی در کنترل تجمعات ندارد و تنها وجب اختلال در ترافیک خودرو در آن محدوده از شهر گردیده است.