با حکم علیرضا زاکانی شهردار تهران؛ “جلال بهرامی” برای مدت یکسال به سمت معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران منصوب شد.

جلال بهرامی با حکم شهردار تهران به عنوان معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران بزرگ منصوب شد.
بهرامی تا پیش از این به عنوان معاونت ساخت و توسعه آزاد راه های وزارت راه و شهرسازی مشغول فعالیت بود.