جادههای کشور برای مسافرانش امن نیست

جاده های کشــور هر ســاعت ۲ قربانی میگیرنــد در کنار فوتیها آمار مجروحین نیز به ۲۹ نفر میرســد. براســاس اعلام مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور، کشته شــدگان تصادفات جادهای از ۲۵ اســفند تا ۸ فروردین، ۵۲۰ نفــر بوده و به عبارتی، نوروز امسال روزانه ۴۰ نفر جان خود را در تصادفات از دســت داده اند و این در شرایطی است که در ایام نوروز ۱۴۰۰ ،تعداد هزار و ۸۰ نفر و در ایام نوروز ۹۹ به دلیل اعمال محدودیت های کرونایی، تعداد ۵۴۳ نفر در تصادفات جان باختند. سیاه ترین سال جاده های کشور سال ۸۴ بود. سالی که ۲۷ هزار نفر درکشور جان خود را درجاده ها از دست داده اند. موج تصادفات هر سال با سفرهای نوروزی آغاز میشود و یادآوری میکند که یکی از جدیترین مســائلی که امروز در کشــور با آن مواجه هستیم ایمنی ترددها در شهرها و جادههای کشور  است.

به نظر میرسد آمارمرگ و میرهــای تصادفات جادهای در نوروز امســال نسبت به ســال گذشــته کاهش هم پیدا کند و به حدود ۸۰۰ فوتی برسد در این سالهای کرونایی پرمرگ و میر مدتی بود آمــار تصادفات جادهای دیگر به چشــم نمیآمد وقتی روزانه بیش از ۵۰۰ نفر در اثر کرونــا فوت میکردند مــرگ روزانه دســت کم ۴۰ نفر در اثر تصادفات کم رنگ شده بود اما با کاهش مرگ و میرهای کرونایی این آمار به هم نزدیک و به نظر میآید با کاهش فوتیهای کرونایی بــه زودی مــرگ و میرهای ناشــی از تصادفات از فوتیهای کرونایی هم سبفت بگیرد.

یکــی از دالیــل اصلــی تصادفــات جــادهای خودروهای بی کیفیت اســت. پلیس این روزها هشــدارهای تندی به خودروســازان داده است. سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا ً با انتقاد از اینکه در صنعت خودرو اصال وضعیت خوبی نداریم، گفته است: ما خودرو ملی نداریم، خودرو چینی داریم اگر خودرو ملی داشتیم نباید با باال رفتن قیمت دالر خودرو در کشور باال برود، اگر خودروســازها ایمنی و کیفیت خودرو را باالنبرند، جلوی شمارهگذاری خودرو گرفته میشود.

راننده همیشه مقصر است!امیر بیگی کارشناس حوادث جادهای میگویــد: در عرصه تصادفات، متاســفانه آنچه دیده میشود تخلف راننده اســت، اما هیچکس نمیگوید چند درصد تصادفات به علت مشــکالت راههــا و جادهها بوده و ما در این بین بــا برخی ترک فعلها مواجه بودهایم که موجب وقوع برخی تلفات و جراحات ناشی از تصادفات و ســوانح رانندگی شده است. خودرویی که امنیت نداشــته باشد، در تصادفات

آسیب پذیر است. ترک فعل پلیس در شناخت سهم مقصران به گفته او: پیش از این پلیس در کارشناســی های خود، ســهم مقصــران و دســتگاه ها را در وقوع تصادف بیان میکرد و درخواست میکنیم پلیس مجدداً این امر را احیا کند تا به گونهای نباشــد که

فقط رانندگان در تصادفات مقصر اعالم شوند. آمار یک دهه مرگ و میرهای ناشی از تصادفات در نوروز بررسی مرگ و میرهای نوروزی در اثر تصادفات نشــان میدهد از نوروز ۹۱ که در آن سال ۱۱۴۱ فوتی به ثبت رسیده تا سال ۱۴۰۰ که ۱۰۸۰ فوتی ثبت شده است. بیشترین فوتیها مربوط به نوروز ۹۲ با ۱۲۲۷ فوتی و کمترین مروبط به نوروز ۹۹ با ۵۳۴ فوتی است که در این سال به دلیل محدودیت کرونایی کمترین تردد بین استانی وجود داشت.

جادههای کشور برای مسافرانش امن نیست

وی با بیان ایــن مهم که اما به جــز موج نوروزی درطول سال نیز جادههای کشور برای مسافرانش امن نیست، افزود: ایران یکی از باالترین آمارهای  تصادفات رانندگــی و تلفات ناشــی از آن را در جهان دارد ه امنیت و کیفیت پایین خودروهای تولید داخــل از اصلیترین عوامــل تصادفات و مرگومیرهای ناشی از آن است. این کارشــناس حوزه حوادث با اشــاره این که متأسفانه، نوروز ایامی اســت که هزاران خانواده ایرانی عزادار میشــوند و رکورد مرگومیر بر اثر حوادث رانندگی در جاده های پر حادثه کشورمان در این ایام میشکند گفت: بر اساس آمار سازمان بهداشــت جهانی، ایران از نظر تعداد مرگومیر به علت تصادفات رانندگی، جزو ده کشــور اول دنیاســت و در ردیف پرجمعیتترین کشورهای جهان مانند هند، چین، اندونزی، آمریکا و روسیه

قرار دارد.

چرامسئولیت تصادفات جادهای بر عهده کاربران فردی جاده است

بیگی در خصوص عواملی که در بروز تصادفات جادهای نقش دارند هم گفت: دیدگاه ســنتی در ایمنی جادهها این اســت که مسئولیت تصادفات ً بر عهده کاربران فردی جاده است. جادهای معموال اما با وجود این بســیاری از عوامــل دیگر خارج از کنترل این کاربران ممکن اســت در این زمینه نقش داشته باشد. تخمین زده میشود که خطای انسانی بین ۶۴ تا ۹۵ درصد از تمام علل تصادفات رانندگی در کشورهای در حال توسعه را تشکیل میدهد.