مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام ازانجام آخرین مراحل احداث پل های عظیم بزرگراه ایلام- مهران خبرداد.

مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام گفت: سه دستگاه پل عظیم برروی رودخانه کنجانچم درکیلومتر ۵۵  و ۵۶ درمراحل پایانی احداث قراردارند.
عبدلله بهادری افزود: دودستگاه ازاین پلها مربوط به باندبرگشت کیلومتر ۵۵ محور ایلام- مهران بوده ، طول هرکدام ازاین دودستگاه پل ۱۰۰ مترمی باشد با چهاردهنه ۲۵ متری که درمجموع بالای ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی افزود: باند برگشت بزرگراه ایلام- مهران در منطقه کنجانچم به طول ۸ کیلومتر درحال احداث می باشد.
مدیرکل راه وشهرسازی خاطر نشان کرد: درکیلومتر ۵۶ مسیر رفت ایلام- مهران نیزیک پل عظیم دیگربه طول ۱۸۰ متر باهفت دهنه، با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی درحال احداث می باشد که با بهره برداری ازاین پل بزرگ چند پیچ پرحادثه وگره ترافیکی این نقطه حذف خواهد شد.