فرزاد زارعی رییس شورای شهر سنندج در دیدار اعضای شورا و شهردار منتخب با فرمانده انتظامی استان کردستان اظهار کرد: رسیدگی به نقاط کم برخوردار از اولویت های اصلی شورای شهر است.

ضعف “عدالت فضایی” در برنامه های مدیریت شهری پیشین همواره مورد اعتراض و انتقاد بوده است، تمرکز پروژه های شهری در چند منطقه خاص و بی توجهی به مناطق محروم در چند سال گذشته بر فاصله مناطق مختلف افزوده است.
توجه به عدالت فضایی و نگاه ویژه به مطالبات مناطق کم برخوردار سنندج از جمله شعار هایی بود که اعضای شورای ششم در رقابت های انتخاباتی از ان سخن گفتند، باید دید این مهم که در برنامه های شهردار منتخب نیز نمایان بود، تا چه اندازه در عمل مورد توجه قرار خواهد گرفت.
زارعی همچنین در ادامه این دیدار عنوان کرده است که شهرداری و نیروی انتظامی دو نهادی هستند که بصورت شبانه روزی در حال خدمت هستند بنابراین تعامل و همکاری این دو نهاد می‌تواند رفاه و امنیت اجتماعی را برای شهروندان به ارمغان بیاورد.