دبیر شورای‌عالی ‌شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورا پیرامون طرح تغییرکاربری اراضی قائمیه از خدمات بزرگ منطقه‌ای به مسکونی و خدماتی را به استاندار اصفهان اعلام کرد

فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه این شورا پیرامون طرح تغییرکاربری اراضی قائمیه از خدمات بزرگ منطقه‌ای به مسکونی و خدماتی در استان اصفهان را اعلام کرد.
در متن این مصوبه اعلام شده به عباس رضایی، استاندار و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان آمده است:
به استحضار می رساند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۲ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر اصفهان موضوع تغییر کاربری اراضی قائمیه به مساحت حدود ۲۶/۵ هکتار در مالکیت دولت (شرکت آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان) از “خدمات بزرگ منطقه ای” به “مسکونی و خدماتی” به منظور تامین منابع مالی طرح‌های آب رسانی به ۱۴ شهر استان (سامانه دوم) را مورد برسی قرار داده و ضمن توجه به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ کمیته فنی شماره یک و موافقت کلی با تغییر کاربری اراضی مذکور مقرر نمود طرح تفکیکی اراضی در چهارچوب زیر تهیه و به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسیده و پس از تائید دبیرشورای عالی ملاک اقدام قرار گیرد.
۱- سقف جمعیت پذیری پیشنهادی اراضی (۷۲۰۰ نفر) با هدف تامین حداکثری سرانه خدماتی در مقیاس شهر و درعین حال حفظ توجیهه اقتصادی اجرای طرح تحت نظارت استانداری تعدیل شود.
۲- بر ضرورت تهیه مطالعات عارضه سنجی ترافیکی طرح، تائید آن در شورای ترافیک استان و انعکاس نتایج آن در طرح تفکیکی اراضی قبل از هرگونه عملیات اجرایی تاکید می شود.
۳- حداقل دو محور شهری دسترسی مطلوب محور قائمیه و بافت‌های پیرامونی زمین به عرصه‌های جنگل‌کاری شده ۱۴ هکتاری واقع در دامنه کوه دنبه را تامین نماید.
۴- با عنایت به وجود رواناب‌های احتمالی، نقشه شبکه جمع آوری و‌ هدایت آب‌های سطحی تهیه شده و به تائید مرجع قانونی ذی ربط برسد.
۵- رعایت نظام سلسله مراتبی ارتفاع مستحدثات در انطباق با توپوگرافی زمین و نظام ارتفاعی محلات پیرامونی و تضمین عدم انسداد کریدورهای اصلی دید حدفاصل کوه دنبه و دشت ناژوان.
همچنین مقرر می گردد با توجه به اینکه تغییر کاربری این اراضی در راستای تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح های آبرسانی شهرهای استان اصفهان صورت می‌پذیرد، کمیته‌ای تحت نظر استاندار با عضویت مراجع نظارتی استان، اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری اصفهان برهدایت صحیح عواید مالی به طرح آبرسانی سامانه دوم نظارت نماید.