مطالعات این گردنه در دهه ۸۰ انجام گرفت و در نهایت اواسط دهه ۹۰ به دلیل پر هزینه بودن اجرای واریانت پیشنهادی، با توجه به حجم قابل ملاحظه ترافیک سنگین در این گردنه، چهار خطه کردن این گردنه جهت تسهیل تردد…

محور سنندج-همدان به عنوان محور اصلی ارتباطی شهر مرکز استان کردستان با مرکز کشور و استانهای مجاور، اصلی ترین محور استان محسوب می گردد.
با توجه به اهمیت مسیر، مشخصات محور از کیلومتر ۲۵ تا همدان به طول ۱۵۰ کیلومتر پیشتر به صورت چهارخطه اجرا شده بود، اما قبل از آن و در محدوده گردنه صلوات آباد با توجه به کوهستانی بودن منطقه و وجود قوسهای افقی و شیبهای طولی تند، ترانشه های بلند و تونل ها، احداث مسیر چهار خطه در این قطعه مستلزم صرف زمان و هزینه بالایی برآورد شئ و به همین دلیل مطالعاتی توسط چند مشاور جهت توجیه احداث واریانت در این گردنه در دهه ۸۰ انجام گردید.
در نهایت در اواسط دهه ۹۰ به دلیل پر هزینه بودن اجرای واریانت پیشنهادی مشاوران مطالعاتی با توجه به حجم قابل ملاحظه ترافیک سنگین در این گردنه، چهار خطه کردن این گردنه جهت تسهیل تردد در دستور کار قرار گرفت.
و ارتقاء محور در قالب چهار قطعه به طول تقریبی ۲۰ کیلومتر در بخش باقیمانده مسیر تعریف شده و با برگزاری مناقصه برای ۳ قطعه آن در اواخر پاییز سال ۱۳۹۵ پیمانکاران مربوطه انتخاب شده و عملیات اجرایی آغاز شد.
باتوجه به گذشته ۵ سال از آغاز عملیات اجرایی این تعریض و بهسازی ۲۰ کیلومتری در مهمترین محور استان  پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد دارد و بر اساس اعلام سرپرست معاونت ساخت و توسعه راه های استان کردستان – مهندس صلاح فتحی – با ایرنا با وجود هزینه کرد ۷۳۰ میلیارد ریالی برای این پروژه، تا این لحظه ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برآورد برای تکمیل اعلام نیاز شده است.
قابل توجه است که طرح در حال اجرای این گردنه همچنان در مقاطع تونل های سگانه و نیز در مقطع عبوری از روستای تاریخی صلوات آباد در دست بررسی است و بر اساس پیش بینی ها تکمیل تعریض گردنه صلوات آباد به صورت کامل در مقاطع یاد شده می تواند مستلزم صرف هزینه و زمان بسیار بیشر از مبالغ و مدت های اعلام شده باشد.