مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: سال گذشته برای اجرای پروژه های راه و شهرسازی استان ۲ هزار و ۱۸۴ میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال تخصیص یافت.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: سال گذشته برای اجرای پروژه های راه و شهرسازی استان ۲ هزار و ۱۸۴ میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال تخصیص یافت.
ابوالقاسم سلطانی افزود: از این میزان اعتبار یک هزار و ۱۹۳ میلیارد و ۱۳۸ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی، ۲۵۷ میلیارد و ۹۲۱ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی، ۲۷۳ میلیارد و ۷۴۴ میلیون ریال از محل اعتبارات هزینه ای، ۴۳۵ میلیارد و ۹۵۱ میلیون ریال از محل اعتبارات بازآفرینی شهری و ۲۳ میلیارد و ۴۲۳ میلیون ریال از محل اعتبارات راهداری تخصیص یافته است.
وی سهم آذربایجان شرقی از اعتبارات تخصیص یافته فصل حمل و نقل کشور در سال گذشتهرا ۸.۵ درصد اعلام و اضافه کرد: در سال گذشته ۳۰۰ میلیارد ریال از سویشرکت عمران شهرهای جدید، ۸۸۷ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال از سویشرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، ۳۰۵ میلیارد و ۳۸۸ میلیون ریال از وزارت راه و شهرسازی، یک هزار میلیارد ریال از سوی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و یک هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال از مس سونگون برای حمل و نقل استان تخصیص یافته است.
وجود ۶۱۷ کیلومتر پروژه مشارکتی آزادراهی – بزرگراهی در استان
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی با بیان اینکه از۶۱۷ کیلومتر پروژه مشارکتی آزادراهی – بزرگراهی استان بیش از ۲۵۲ کیلومتر در دست اجراست، گفت: کل این پروژه ها به طور متوسط ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته وهم اکنون از مجموع پروژه های مشارکتی آزادراهی – بزرگراهی استان بیش از ۱۳۱ کیلومتر به بهره برداری رسیدهو ۲۳۳.۵ کیلومتر آن واگذار نشده است.
سلطانیادامه داد:پروژه های در دست اجراشامل آزادراه تبریز – ارومیه به طول ۱۹ کیلومتر، رینگدوم جنوبی تبریز به طول۳۲ کیلومتر، آزادراه تبریز – مرند – بازرگان (قطعه یک)به طول ۵۱کیلومتر، آزادراه مراغه – هشترود ۱۱۱ و بزرگراه خواجه – ورزقان به طول ۳۹ کیلومتر است.
وی اظهار کرد:طول کلی آزادراه تبریز – ارومیه۱۳۲ کیلومتر بوده که ۹۲ کیلومتر آن در آذربایجان شرقیواقع شده و تاکنون ۶۹ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده و۴۴ کیلومتر آن هنوز واگذار نشده و پیشرفت این پروژه ۵۰ درصد است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، پیشرفت فیزیکیپروژه رینگ دوم جنوبی تبریز را بیش از ۱۱درصد اعلام کرد و گفت: طول کلی آزادراه تبریز – مرند – بازرگان ۲۵۴ کیلومتر بوده که ۱۱۵ کیلومتر آن در این استان واقع شده که هنوز ۱۸۹.۵ کیلومتر آن برای اجرا واگذار نشده و پیشرفت فیزیکی این پروژه ۵ درصد است.
سلطانیبا بیان اینکه پروژهآزادراه مراغه – هشترود نیز ۳۴.۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود:هم اکنون ۲۵ کیلومتر از ۶۴ کیلومتر بزرگراه خواجه – ورزقان به بهره برداری رسیده و اجرای این پروژه به بیش از ۶۷ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
۱۲۳ پروژه بزرگراهی در دست اجراست
وی با بیان اینکه در سطح استان ۱۲۳ پروژه بزرگراهی در دست اجراست، یادآوری کرد: طول کل پروژه های بزرگراهی استان ۶۴۸ کیلومتر بوده که ۶۰۱ کیلومتر آن در این استان واقع شده و مجموع طول به بهره برداری رسیده این پروژه ها ۲۴۹ کیلومتر است و۲۲۹ کیلومتر از مجموع پروژه ها هنوز واگذار نشده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، پیشرفت کلی پروژه های بزرگراهی استان را ۴۵.۵درصد اعلام کرد و گفت: این پروژه ها شامل بزرگراه های تبریز – اهر، مرند – جلفا، تبریز – اسپیران، میانه – سرچم، صوفیان – شبستر، سراب – بستان آباد و اتصال آن به آزادراه، بهسازی راه مرند – ایواوغلی و بهسازی راه بستان آباد – تبریز است.
سلطانیادامه داد: از طول ۹۷ کیلومتری بزرگراه تبریز – اهر ۸۲ کیلومتر به بهره برداری رسیده، هشت کیلومتر در دست اجرا، ۷ کیلومتر واگذار نشده و پیشرفت فیزیکی این پروژه ۸۳درصد است.
وی اضافه کرد: بزرگراه مرند – جلفا به طول ۶۰ کیلومتر بوده که ۴۰ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده، ۱۲ کیلومتر در دست اجرا، ۹ کیلومتر واگذار نشده و پیشرفت فیزیکی آن ۷۷ درصد است.
سلطانیافزود: بزرگراه تبریز – اسپیران با ۱۵۰ کیلومتر دارای ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی بوده که تاکنون ۱۲ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده، ۲۲ کیلومتر در دست اجرا بودهو ۱۱۶ کیلومتر آن هنوز واگذار نشده است.
وی اظهار کرد: از مجموع ۵۵ کیلومتری بزرگراه میانه – سرچم۱۱ کیلومتر در دست اجرا بوده، ۴۴ کیلومتر آن واگذار نشده و هم اکنون دارای ۹ درصد پیشرفت فیزیکی است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، طول کلی بزرگراه صوفیان – شبستر را ۱۲۳ کیلومتر اعلام کرد و گفت: ۹۲ کیلومتر از این پروژه در این استان واقع بوده که تاکنون ۲۵ کیلومتر ازپروژه به بهره برداری رسیده، ۲۲ کیلومتر در دست اجراست و ۴۵ کیلومتر هنوز واگذار نشده و دارای ۴۱ درصد پیشرفت فیزیکی است.
سلطانی با بیان اینکه احداث بزرگراه سراب – بستان آباد هم اکنون به۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است، ادامه داد: این پروژه به طول ۸۶ کیلومتر اجرا می شود که ۵۷ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده، ۲۱ کیلومتر در دست اجرا بوده و هنوز ۸ کیلومتر آن واگذار نشده است.
وی بهسازی راه های مرند – ایواوغلی و بستان آباد – تبریز را از دیگر طرح های بزرگراهی این استان اعلام کرد و گفت: این پروژه ها به ترتیب به طول ۴۷ و ۱۳ کیلومتر در داخل این استان اجرا می شود که به ترتیب دارای ۵۶ و ۱۲ درصد پیشرفت فیزیکی اجرا می شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی گفت:از پروژه مرند – ایواوغلی ۳۰ کیلومتر به بهره برداری رسیده و ۱۷ کیلومتر در دست اجراست و از پروژه بستان آباد – تبریز نیز سهکیلومتر به بهره برداری رسیده و ۱۰ کیلومتر در دست اجراست.
۳۱۱ کیلومتر پروژه توسعه راه های اصلی و فرعی​ در حال اجرا
سلطانی، طول کلی ۱۲ پروژه احداث و توسعه راه های اصلی و فرعی استان را ۳۱۱ کیلومتر اعلام کرد و افزود: این پروژه ها در مجموع دارای ۳۲ درصد پیشرفت فیزیکی بوده و تاکنون بهسازی جاده بیلوردی – زرنق، راه مهربان – هریس، شهرک صنعتی به باسمنج، کردکندی – بخشایش و بهسازی و تعریض راه مرند – بناب جدید، روکش اهر – هوراند تمام شده وبهسازی راه ارتباطی جلفا – اصلاندوز – پارس آباد – بیله سوار، احداث راه ملکان – مراغه، میانه – فیروزآباد وپل های قوریچای میانه و اوجان چای بستان آباددر حال اجرا بوده و احداث و آسفالت راه اصلی بناب – نقده راکد است.
۸۶ درصد پیشرفت فیزیکی در احداث راه آهن تبریز – میانه
وی با بیان اینکه در زمان کنونی ۲پروژه راه آهنی شامل راه آهن تبریز – میانه و بستان آباد – سراب در سطح استان در دست اجراست، یادآوری کرد: تاکنون ۱۳۲ کیلومتر از راه آهن تبریز – میانه به بهره برداری رسیده، ۵۷ کیلومتر آن در دست اجرا بوده و ۱۵ کیلومتر آن واگذار نشده و پیشرفت فیزیکی زیرسازی پروژه به ۸۶ درصد رسیده است.
سلطانیادامه داد: ۱۵ کیلومتر از راه آهن بستان آباد نیز در دست اجرا بوده و ۷۳ کیلومتر از طول این مسیر هنوز واگذار نشده و میزان پیشرفت قطعه در دست اجرای این پروژه حدود ۱۴ درصد است.